กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์และงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี2562: Employee relations activities and New Year party 2019.

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมระหว่างพนักงานเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีอย่างมีพลังและทิศทางที่ชัดเจน ผ่านกิจกรรมด่านต่างๆเพื่อความสามัคคีและตระหนักในค่านิยมองค์กรทั้ง 5 ข้อ อย่างแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งการกระตุ้นให้ตระหนักเรื่องสุขภาพ ผ่านการออกกำลังกายและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในเกมต่างๆ  อีกทั้งให้ทุกๆ คนได้ซึมซับความเป็นคนดีและคนเก่งของวายเอ็มเอฟอีกด้วย

การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานขาย: Training to increase ability and improve knowledge for sales staff.

วันที่ 15 มกราคม 2562 บริษัทได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร Omotenashi ”จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น” โดยวิทยากรดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ หรือนามปากกา เกตุวดีmarumura ที่มาเป็นโค้ชและแชร์ประสบการณ์ให้กับพนักงานขายที่ทำหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการลูกค้า

กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีแก่บุตร-ธิดา ของพนักงาน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ: Activities to promote good characteristics to the employees’ children on the National Children’s day.

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม ถือเป็นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญต่อพนักงานที่มี บุตรและธิดาโดยบริษัทได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ไม่เห็นแก่ตัว อ่อนน้อมถ่อมตนและเสียสละ ปลูกฝังให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม โดยกิจกรรมทั้งหมดตลอดช่วงเช้า จัด ณ บริเวณห้องเนิสเซอรี่ ของบริษัท ซึ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กที่จัดเตรียมเอาไว้ เพื่อช่วยดูแลเด็กๆระหว่างที่พ่อแม่ทำงานทั้งที่ในบริษัท และบุคคลอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง