การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาเป้าหมายในการทำงานและความหมายของ ikigai :The Workshop to search for work objectives and the meaning of Ikigai.

อีกครั้ง วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้จัดหลักสูตร “Find your Ikigai สร้างสุข & สำเร็จสไตล์ญี่ปุ่น” โดยวิทยากร ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ หรือนามปากกา เกตุวดี Marumura ที่มาเป็นโค้ชและแชร์ประสบการณ์เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงเป้าหมายในการทำงาน และการค้นหา ikigai ของตัวเอง