งานเกษียณอายุพนักงาน บริษัท Y.M.F. International (Thai) Co., Ltd. ประจำปี 2562 : Y.M.F. International (Thai) Co., Ltd. Retirement Party for the year 2019

สำหรับบริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) จำกัด บุคลากรถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดในองค์กร และในปีนี้บุคลากรอันทรงคุณค่าจำนวน 5 ท่านได้ก้าวเข้าสู่วาระในการเริ่มต้นชีวิตในช่วงใหม่

บริษัท Y.M.F. International (Thai) Co., Ltd. ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2562 : New Year party of Y.M.F. International (Thai) Co., Ltd. for the year 2019

ป็นอีกเหตุการณ์ความประทับใจมิรู้ลืมของพวกเราชาววาย.เอ็ม.เอฟ. ทั้งในส่วนของโรงงานบุรีรัมย์ สำนักงาน และโรงงานนนทบุรี โดยในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม และวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2562