รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ วันสตรีดีเด่นสากล ประจำปี 2563 : The Pride of the International Women’s Day 2020 Award

เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2563 ทางกระทรวงแรงงานได้จัดงานวันสตรีสากลขึ้น เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 โดยชูแนวคิด “แรงงานสตรี ร่วมแรงร่วมใจ สร้างความเสมอภาค สู่สังคมไทย”