ABOUT

You are here:

HISTORY

บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี คศ 1991 ด้วยการเริ่มต้นเป็นผู้ผลิตภายใต้การทำงานและร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท วาย.เอ็ม.แฟชั่น ประเทศญี่ปุ่น ในการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จนสามารถนำเอาประสบการณ์ที่มีคุณค่ามาพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างแบรนด์ของตนเอง ซึ่งถือเป็นการก้าวอย่างเติบโตไปสู่การเป็นทั้งผู้ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่าย ที่มีศักยภาพรอบด้านระดับแนวหน้ารายหนึ่งของประเทศไทย
Y.M.F. Thai International Company Limited was established in 1991, initially, as a producer under the operation and cooperation of Japan Y.M. Fashion. The standard of the products has been acceptable among the international levels until we could develop our valuable experience to create our own brand. This progress made us grow and become one of a front-line skilful designer, producer, and distributor of Thailand.

OWNERSHIP

การร่วมมือกัน ความมีส่วนร่วมเสมือนเป็นเจ้าของและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เสียสละและทุ่มเท ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาผลประโยชน์ ทำงานอย่างเต็มความสามารถ

Cooperation. Work together in harmony like being an owner and a part of the organization. Sacrifice and dedicate. Use resources efficiently. Defend collective interests. Work with full effort.

SERVICE MIND

มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ พร้อมให้บริการ ดูแล ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเป็นแนวคิดในการทำงานไปสู่เป้าหมายให้ลูกค้ามีความสุขและพึงพอใจมากที่สุด

Be generous. Keep a pleasant look and willing to help others. Ready to give service and pay attention to customer needs. Adhere to the conceptual thinking that leads to customer satisfaction the most.

UNITY

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แสดงความเห็นและยอมรับมติ ให้ความร่วมมือสนับสนุนการทำงานระหว่างและภายในทีม ร่วมกันผลักดันงานให้ไปสู่เป้าหมาย มีน้ำใจนักกีฬา ยอมรับผิดและให้อภัย รับฟังคำแนะนำ

Solidarity. Give opinion and accept the resolution. Work collaboratively and supportively with other teams and among team members. Assist to push each other to achieve the company’s goal. Have a sportsmanship, an accountability, a forgiving heart, an ear for other’s advice.

IDENTITY

การทำงานอย่างละเอียดรอบคอบ พิถีพิถัน เข้าใจความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ขององค์กร

Perform duty meticulously and carefully. Understand the organization’s product identity.

CORE VALUE

INNOVATION

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นตลอดเวลา หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ

Design sustainable process development and improvement. Identify the problem, its root causes and find a solution to work effectively and constantly.

BOARD & FOUNDER

3

Mr. Isamu Watanabe

Executive Director

4

Mrs. Mariko Watanabe

Executive Director

1

Ms. Lalisanan Khamala

Managing Director

5

Ms. Sei Watanabe

Executive Director

6

Mr. Kari Watanabe

Executive Director

2

Mr. Plai Khamala

Deputy Managing Director