กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีแก่บุตร-ธิดา ของพนักงาน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ: Activities to promote good characteristics to the employees’ children on the National Children’s day.

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม ถือเป็นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญต่อพนักงานที่มี บุตรและธิดาโดยบริษัทได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ไม่เห็นแก่ตัว อ่อนน้อมถ่อมตนและเสียสละ ปลูกฝังให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม โดยกิจกรรมทั้งหมดตลอดช่วงเช้า จัด ณ บริเวณห้องเนิสเซอรี่ ของบริษัท ซึ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กที่จัดเตรียมเอาไว้ เพื่อช่วยดูแลเด็กๆระหว่างที่พ่อแม่ทำงานทั้งที่ในบริษัท และบุคคลอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง