WEARING A BIG SMILE มอบรักส่งรอยยิ้ม กับ วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) จำกัด : WEARING A BIG SMILE with Y.M.F. International (Thai) Co, Ltd.

บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) จำกัด นำโดย คุณปลาย ขะมาลา รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท วาย. เอ็ม. เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) จำกัด ส่งมอบถุงผ้ากว่า 1,800 ใบ ให้โรงพยาบาลศิริราชในโครงการ “ รณรงค์พกถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน ” : Y.M.F. International (Thailand) Company Limited gave over than 1800 cloth bags to Siriraj Hospital for the Project “Bring cloth bag to bring back your medicine Campaign”

เมื่อ วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 บริษัท วาย. เอ็ม. เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) จำกัด นำโดย คุณลลิษณัลล์ ขะมาลา กรรมการผู้จัดการ ได้ส่งมอบถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อลดการใช้ถุงกระดาษและถุงพลาสติกซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทได้รณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม จึงเกิดเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม CSR ที่พี่น้องชาว วาย. เอ็ม. เอฟ. ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดเย็บถุงผ้า

การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาเป้าหมายในการทำงานและความหมายของ ikigai :The Workshop to search for work objectives and the meaning of Ikigai.

อีกครั้ง วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้จัดหลักสูตร “Find your Ikigai สร้างสุข & สำเร็จสไตล์ญี่ปุ่น” โดยวิทยากร ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ หรือนามปากกา เกตุวดี Marumura ที่มาเป็นโค้ชและแชร์ประสบการณ์เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงเป้าหมายในการทำงาน และการค้นหา ikigai ของตัวเอง

กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์และงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี2562: Employee relations activities and New Year party 2019.

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมระหว่างพนักงานเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีอย่างมีพลังและทิศทางที่ชัดเจน ผ่านกิจกรรมด่านต่างๆเพื่อความสามัคคีและตระหนักในค่านิยมองค์กรทั้ง 5 ข้อ อย่างแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งการกระตุ้นให้ตระหนักเรื่องสุขภาพ ผ่านการออกกำลังกายและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในเกมต่างๆ  อีกทั้งให้ทุกๆ คนได้ซึมซับความเป็นคนดีและคนเก่งของวายเอ็มเอฟอีกด้วย

การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานขาย: Training to increase ability and improve knowledge for sales staff.

วันที่ 15 มกราคม 2562 บริษัทได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร Omotenashi ”จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น” โดยวิทยากรดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ หรือนามปากกา เกตุวดีmarumura ที่มาเป็นโค้ชและแชร์ประสบการณ์ให้กับพนักงานขายที่ทำหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการลูกค้า

กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีแก่บุตร-ธิดา ของพนักงาน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ: Activities to promote good characteristics to the employees’ children on the National Children’s day.

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม ถือเป็นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญต่อพนักงานที่มี บุตรและธิดาโดยบริษัทได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ไม่เห็นแก่ตัว อ่อนน้อมถ่อมตนและเสียสละ ปลูกฝังให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม โดยกิจกรรมทั้งหมดตลอดช่วงเช้า จัด ณ บริเวณห้องเนิสเซอรี่ ของบริษัท ซึ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กที่จัดเตรียมเอาไว้ เพื่อช่วยดูแลเด็กๆระหว่างที่พ่อแม่ทำงานทั้งที่ในบริษัท และบุคคลอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง